Live
27Sting1Sting2foe5foe125hogwash15hogwash0foe5foe123foe5foe1muncher8muncher024Mortuary3Mortuary0hogwash15hogwash120muncher8muncher1miyagi12miyagi019hogwash15hogwash1dirtbox4dirtbox018mucka11mucka1miyagi12miyagi217harlsom7harlsom0muncher8muncher116dirtbox4dirtbox1psikaar6psikaar015ego9ego0hogwash15hogwash18miyagi12miyagi1puglet13puglet010psikaar6psikaar11frognuker14frognuker09gs10gs0hogwash15hogwash128Venom2Venom3Sting1Sting226Sting1Sting1Venom2Venom222Venom2Venom1Mortuary3Mortuary021Sting1Sting1foe5foe014Mortuary3Mortuary2mucka11mucka013Venom2Venom1harlsom7harlsom012dirtbox4dirtbox1foe5foe211Sting1Sting1ego9ego07psikaar6psikaar0mucka11mucka26Mortuary3Mortuary2frognuker14frognuker05harlsom7harlsom1gs10gs04Venom2Venom2hogwash15hogwash03foe5foe2miyagi12miyagi02dirtbox4dirtbox39puglet13puglet181muncher8muncher0ego9ego2Round 1Round 2Round 3SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6
Sting
foe
hogwash
foe
foe
muncher
Mortuary
hogwash
muncher
miyagi
hogwash
dirtbox
mucka
miyagi
harlsom
muncher
dirtbox
psikaar
ego
hogwash
miyagi
puglet
psikaar
frognuker
gs
hogwash
Venom
Sting
Sting
Venom
Venom
Mortuary
Sting
foe
Mortuary
mucka
Venom
harlsom
dirtbox
foe
Sting
ego
psikaar
mucka
Mortuary
frognuker
harlsom
gs
Venom
hogwash
foe
miyagi
dirtbox
puglet
muncher
ego